فیلتر بیولوژیکی

یکی دیگر از اجزای این نوع سیستم تصفیه ، فیلتر ها می باشند . فیلتر نیز همانند سپتیک یک سازه بتنی مسطح به آرماتور بوده و در حقیقت یک نوع فیلتر جریان معکوس می باشد که برای تصفیه بیشتر فاضلاب بلکار می رود به این شکل پساب خروجی از سپتیک به سند فیلتر وارد شده و توسط لوله ایی به پایین فیلتر منتقل می گردد سپس از بین ذرات لایه ای عبور نموده که بدین صورت ذرات کلوئیدی موجود در فاضلاب بین این دانه ها گیر افتاده و فاضلاب تصفیه شده از لوله خروجی فیلتر خارج می گردد . همچنین در این فیلتر ها ذراتی موجود است که دارای خلل و فرج زیادی بوده در نتیجه سطح زیادی داشته که مناسب برای رشد باکتریهای بی هوازی بوده در این مرحله و با توجه به زمان ماند 24 ساعته که در نظر گرفته شده است آلودگی های محلول در فاضلاب نیز تجزیه شده و راندمان عمل تصفیه را افزایش می دهد . پساب فوق پس از يك مرحله كلر زني جهت آبياري فضاي سبز مناسب مي باشد.

 جدول مشخصات فنی فیلترهای بیولوژیکی توليدی شرکت آبراهه

حجمارتفاع (لیتر)قطر دستگاه (متر)مدل (سانتی متر)
15002100F1
20002.5100F2
25003100F3
30003.5100F4
35004100F5
40004.5100F6
45005100F7
50005.5100F8