در فرآيند فيلتراسيون ذرات معلق آب در فضاي حاصل از خلل و فرج بستر سيليسي محبوس مي گردند. فيلترهاي تحت فشار طوري طراحي و ساخته شده اند كه داراي حداكثر راندمان ممكن مي باشند.

در سيكل سرويس ذرات معلق در بستر فيلتراسيون ترتيب نموده بتدريج خلل و فرج بستر‏را پر مي كنند، بدين ترتيب با گذشت مدت زمان معيني از شروع بهره برداري بر حسب ميزان مواد معلق وكدورت آب ورودي، تدريجا افت فشار افزايش مي يابد هنگاميكه افت فشار در حدود (0.6 – bar) گردد زمان شستشو فيلترها فرا رسيده است.توصيه مي شود.