یکی دیگر از اجزای این نوع سیستم تصفیه ، فیلتر ها می باشند . فیلتر نیز همانند سپتیک یک سازه بتنی مسطح به آرماتور بوده و در حقیقت یک نوع فیلتر جریان معکوس می باشد که برای تصفیه بیشتر فاضلاب بلکار می رود به این شکل پساب خروجی از سپتیک به سند فیلتر وارد شده و توسط لوله ایی به پایین فیلتر منتقل می گردد سپس از بین ذرات لایه ای عبور نموده که بدین صورت ذرات کلوئیدی موجود در فاضلاب بین این دانه ها گیر افتاده و فاضلاب تصفیه شده از لوله خروجی فیلتر خارج می گردد . همچنین در این فیلتر ها ذراتی موجود است که دارای خلل و فرج زیادی بوده در نتیجه سطح زیادی داشته که مناسب برای رشد باکتریهای بی هوازی بوده در این مرحله و با توجه به زمان ماند 24 ساعته که در نظر گرفته شده است آلودگی های محلول در فاضلاب نیز تجزیه شده و راندمان عمل تصفیه را افزایش می دهد . پساب فوق پس از يك مرحله كلر زني جهت آبياري فضاي سبز مناسب مي باشد.

 جدول مشخصات فنی فیلترهای بیولوژیکی توليدی شرکت آبراهه

حجم ارتفاع (لیتر) قطر دستگاه (متر) مدل (سانتی متر)
1500 2 100 F1
2000 2.5 100 F2
2500 3 100 F3
3000 3.5 100 F4
3500 4 100 F5
4000 4.5 100 F6
4500 5 100 F7
5000 5.5 100 F8