جهت بازبینی و یا تقسیم مساوی فاضلاب بین چندین سپتیک تانک مورد استفاده قرار می گیرد . منهول ها در سه نوع قطر مختلف 90_110_160 سانتی متر موجود بوده و ارتفاع آن بسته به شرایط و قرار گرفتن وضعیت لوله های فاضلاب و سپتیک تانک متغیر است .

بر روی دیواره منهول بسته به تعداد لوله های ورودی و خروجی و قطر آنها سوراخ هایی ایجاد و بستر آن هم به شکلی ماهیچه بندی گردد که فاضلاب ورودی هیچ توقفی در آن ننماید و به محض ورود به منهول به شکل مساوی از طریق لوله های خروجی به سپتیک تانک منتقل می گردد .