با توجه به آنكه فاضلاب تولید شده در آشپزخانه بزرگ و برخی از كارگاهها و مراكز صنعتی (تعمیرگاههای خودرو و كارواش ها و ازاین قبیل) حاوی مقادیر زیادی روغن و چربی و دانه های آلی و معدنی است و دفع آنها به آبهای زیر زمینی و آبهای سطحی عوارض سوء بر محیط زیست دارد. ضروری است تا در خصوص حذف این مواد از فاضلاب اقدام نمود. در صورت دفع مستقیم ذرات روغن و چرب و مواد درشت دانه به چاههای جذبی ، چشمه های چاه مسدود گشته و موجب گرفتگی چاه و پر شدن زودرس آن میگردد. هزینه های تخلیه چاه، حفر چاه مجدد و آلودگی آبهای زیر زمینی از عوارض دفع روغن و چربی و ذرات دانه ای به چاهها میباشد.

با برآورد تقریبی میان جریان فاضلاب آشپزخانه هاوكارگاهها وتعمیرگاههای خودرو و كارواشها وازاین قبیل در نظر گرفتن زمان توقف كافی در حوضچه جهت به دام انداختن مواد مذكور، نوع حوضچه انتخاب میگردد. بهره برداری و نگهداری این سیستم بسیار ساده و كم هزینه میباشد و با تخلیه به موقع كارآئی سیستم افزایش خواهد یافت. وجود دیواره های راهبند ِزانوئی مناسب در ورودی و خروجی از حوضچه ها، از برقراری جریان اتصال كوتاه و فرار مواد شناور در سطح جلوگیری میكند. روغن و چربی بعلت وزن حجمی پائین در سطح مایع شناور میشوند و لایه ای از كف و روغن را تشكیل میدهد. مواد درشت دانه با توجه به نیروی وزن بصورت ثقلی سریعا به كف حوضچه میرسند و ته نشین میگرند و به محیط دفع نمی شوند. استفاده از سه حوضچه بصورت سری راندمان حذف عناصر آلاینده فوق را افزایش داده و كیفیت بهتری ارائه مینماید. گریس تراپ ساخته این شركت از سه مخزن استوانه ای شكل به قطر 160 سانتی متر تولید میگردد و پساب خروجی از مخزن سوم به چاه جذبی هدایت خواهد شد كه حفاری آن به عهده كارفرمایان می باشد.