ابتدا پساب های حاوی چربی و دترجنت وارد ايستگاه پمپاژ از جنس بتون مسلح شده و توسط پمپ هاي مستغرق فاضلابی به تانك تحت فشار منتقل می گردد. در اين مرحله جهت حذف چربی هاي موجود، توسط يك دستگاه كمپرسور هوا از قسمت تحتانی به داخل تانك تزريق می گردد، هوای تزريق شده باعث می شود كه روغن های موجود به صورت امولسيون در آمده به خاطر داشتن جرم حجمی كمتر در سطح دستگاه و آب به خاطر داشتن جرم حجمی بيشتر در انتهاي دستگاه جمع می گردد. نهايتا” نيز توسط يك دستگاه اسكام اسكيمر (شناور مكانيكی) كه جزء تجهيزات مكانيكی سيستم است چربيها جمع آوری شده وارد مخزن نگهداری چربی می گردد. پس از مرحله چربی گيری، پساب خروجی بخاطر حذف مواد شوينده و جامد وارد مرحله تصفيه شيميايی شده و بعد از تزريق مواد منعقد كننده يا كمك منعقد كننده، دترجنت و مواد جامد محلول كه در پساب وجود دارد نيز حذف می گردد. پساب نهایی كه چربی گيری و تصفيه شيميايی شده عاری از هر گونه چربی و مواد جامد بوده و جهت آبياری فضای سبز و شستن محوطه مناسب مي باشد.

اجزاي تشكيل دهنده چربی گیر مکانیکی:

متشکل شده است از: ايستگاه پمپاژ بتونی، پمپ مستغرق فاضلابی، تانک تحت فشار فلزی، کمپرسور، تانك تزريق مواد شيميايی، تانك ته نشينی فلزی، حوضچه جمع آوری لجن پلی اتيلنی، الکترو موتور گیربکس (لجن روب) .