دستگاه مذکور آزاد کردن گاز co2 موجود در آب را تامین می نماید. این دستگاه معمولا واحد میانی ستون های دی یونایزر را تشکیل می دهد . دستگاه گاززدا متشکل از یک منبع استوانه ای ، مخزن جمع آوری آب و یک دمنده هوا می باشد . آب ورودی به بالای برج گاز زدا توسط نازل های مناسب به صورت پاششی در فضای برج پخش می شود . قطره های آب ضمن سقوط در تماس با جریان هوای تمیز که از قسمت پائین برج توسط یک دمنده به سمت بالا رانده می شود ، قرار می گیرند . به این ترتیب دی اکسید کربن ناشی از تجزیه بیکربنات ها به فاز گاز منتقل شده و از بالای برج گاززدا خارج می شود.

آب ورودی به گاززدا بخش عمده بیکربنات های خود را از دست می دهد . لذا بار ستون های رزین آنیونی و در پی آن هزینه های اولیه و جاری سیستم تصفیه کاهش می یابد.